KATEGORIE
Půjčovní řád
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
PŮJČOVNÍ ŘÁD
Úvodní ustanovení

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení nářadí vzniká podpisem půjčovní smlouvy a řídí se dle tohoto půjčovního řádu. Ceny nájemného v zápůjční smlouvě jsou dle platného ceníku pronajímatele.

Uzavření smlouvy

Pro uzavření smlouvy je třeba, aby zákazník byl starší 18-ti let, předložil 2 platné doklady určující jeho totožnost (za průkaz totožnosti se považuje občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, rodný list, služební průkaz policie) složil kauci určenou půjčovnou, jejíž výše se řídí hodnotou půjčovaného materiálu. Technický stav půjčovaného materiálu je při odzkoušení a předání kontrolován pronajímatelem i nájemcem ,případné závady, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání,se uvedou na výpůjční smlouvu.

Nájemce se zavazuje používat předmět pronájmu pro činnost, na které je určen, v souladu s dodržováním předpisů BOZ a používáním osobních ochranných pomůcek.

Ceny půjčovného

Ceny půjčovného jsou smluvní a jsou uvedeny v ceníku půjčovny.

Povinnosti pronajímatele

Kontrola a revize půjčovaných elektrických spotřebičů a nářadí.

U každého elektrického nářadí je pronajímatelem před zapůjčením zákazníkovi provedena kontrola a revize elektrických částí ve smyslu platných českých technických norem. U elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí se dodržují požadavky ČSN 33 1600 ed.2. Při vrácení elektrických spotřebičů a nářadí je provedena kontrola školenými pracovníky pronajímatele, tak aby bylo zjištěno, že pronajímaný spotřebič a nářadí nebyl mechanicky a elektricky poškozen. Pro každý zapůjčovaný elektrický spotřebič a nářadí je vedena revizní karta.

Povinnosti zákazníka

Lhůta půjčky je uvedena na půjčovní smlouvě a je závazná. V případě, že zákazník potřebuje půjčené nářadí déle, je povinen půjčovní smlouvu prodloužit (i telefonicky).

V případě, že dojde k poruše vypůjčeného materiálu v rozsahu, který brání jeho řádnému využití, je třeba tuto skutečnost okamžitě reklamovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a půjčovné bude účtováno v plné půjčovní době.
Nájemce není oprávněn přenechat předmět pronájmu třetí osobě.

Zákazník nesmí žádným způsobem do vypůjčeného nářadí zasahovat, případně jej opravovat. V případě, že toto nedodrží, ponese všechny náklady vzniklé tímto zásahem.

V případě poškození či ztráty vypůjčeného materiálu je zákazník povinen uhradit škodu takto vzniklou. Poškození motorického rázu jsou rizikem půjčovny, pokud nedošlo k prokazatelnému přetížení stroje tj. extremní namáhání ( týká se i nástrojů). Mechanická poškození hradí zákazník, např. poškozený kabel, pádem, přejetím či jiným způsobem poškozený materiál. Náklady spojené s opravou tohoto poškození mohou být hrazeny ze složené kauce buď při vrácení stroje, pokud je lze ihned stanovit nebo zálohově.

V případě odcizení nebo ztráty zapůjčeného nářadí uhradí nájemce zůstatkovou hodnotu stroje. Do doby její úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Zcizení-ztrátu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli.
 

Doporučujeme

zastavárna
Stylesport